Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66
Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji z Inwestorami
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail:
investor-relations@tvn.pl
Back

Komitet Audytu i Transakcji Powiązanych

Data publikacji: 22 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 29 listopada 2016

Komitet Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi składa się od 2 do 4 członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.


Obecny skład Komitetu jest następujący:

- Simone Nardi – Przewodniczący,

- Lori Hickok,

- Maciej Witucki.

 

Obowiązki Komitetu Audytu i Transakcji Powiązanych zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Obok zadań zastrzeżonych do kompetencji komitetu audytu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do zadań Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi należy:

- doradztwo na rzecz Rady w zakresie wdrożenia założeń budżetowych oraz założeń w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także kontroli wewnętrznej w Spółce oraz Grupie TVN, a także w zakresie współpracy z zewnętrznym biegłym rewidentem Spółki,


- przedstawianie Radzie - na wniosek zwołującego posiedzenie Rady lub zarządzającego głosowanie w trybie pisemnym lub w systemie telekonferencji - rekomendacji w zakresie powołania i wynagrodzenia zewnętrznego biegłego rewidenta na potrzeby przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Grupy TVN;


- monitorowanie działalności i pracy zewnętrznego biegłego rewidenta Grupy,


- omawianie z zewnętrznym biegłym rewidentem Spółki charakteru i zakresu badania sprawozdań finansowych Grupy TVN przed przystąpieniem do badania, a także monitorowanie działalności i pracy zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w związku z powyższym,

- analiza rocznych oraz kwartalnych sprawozdań finansowych Spółki lub sprawozdań finansowych sporządzonych za inne okresy sprawozdawcze (zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych), ze szczególnym uwzględnieniem:-- wszelkich zmian standardów i zasad rachunkowości oraz praktyk w tym zakresie;-- głównych obszarów podlegających ocenie;

- istotnych korekt będących konsekwencją badania;

- oświadczeń dotyczących kontynuacji działalności;

- zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości;

- omawianie wszelkich kwestii oraz zastrzeżeń wynikających z badania sprawozdań finansowych Grupy TVN,

- przeglądanie i analiza pism skierowanych przez zewnętrznego biegłego rewidenta Grupy TVN do Zarządu oraz odpowiedzi udzielonych przez Zarząd,

- weryfikacja systemu kontroli wewnętrznej Grupy TVN (w tym mechanizmów kontroli finansowej, operacyjnej, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, oceny ryzyka oraz kontroli zarządczej),

- przeglądanie i analiza raportów przedstawionych przez wewnętrznych audytorów Grupy TVN, wraz z odpowiedziami Zarządu do takich raportów,

- zatwierdzanie programu audytu wewnętrznego Grupy TVN,

- zatwierdzanie decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu kierownika audytu wewnętrznego Grupy TVN,

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, w tym regularna ocena ich działalności,

- weryfikacja niezależności wewnętrznych audytorów oraz zewnętrznych biegłych rewidentów Grupy TVN, a także obiektywności przedstawionych przez nich ocen,

- rozważanie wszelkich innych kwestii dotyczących audytu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TVN podniesionych przez Komitet lub Radę,

- weryfikacja warunków planowanych przez Spółkę transakcji z podmiotami powiązanymi w celu zapewnienia, że transakcje takie są zgodne z polityką Spółki w zakresie transakcji z podmiotami powiązanym,

- sporządzanie raportów dla Rady obejmujących oceny i analizy transakcji z podmiotami powiązanymi oraz płatności dokonanych na rzecz członków organów Spółki, przed podjęciem przez Radę uchwał wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, Statut Spółki oraz regulaminy wewnętrzne.