Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66
Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji z Inwestorami
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail:
investor-relations@tvn.pl

Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A zwołanego na dzień 12.06.2015 r.

pobierz

Ogólna liczba akcji w Spółce TVN S.A. oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. – 5 maja 2015 roku

pobierz

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A zwołanego na dzień 12.06.2015 r.

pobierz

Raport Roczny TVN S.A. za rok 2014

pobierz

Rekomendacja Rady nadzorczej w sprawie jednostkowego sprawozdania TVN za rok 2014

pobierz

Raport Roczny Grupy Kapitałowej TVN S.A. za rok 2014

pobierz

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie skonsolidowanego sprawozdania Grupy TVN za rok 2014

pobierz

Rekomandacja Rady Nadzorczej o podziale zysku z 2014 roku

pobierz

Wniosek Zarządu o podział zysku z 2014 roku

pobierz

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty i dnia dywidendy

pobierz

Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty i dnia dywidendy

pobierz

Raport o sytuacji Spółki w 2014 roku

pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetów za rok 2014

pobierz

Rekomendacja Rady Nadzorczej odnośnie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału oraz zmiany Statutu Spółki

pobierz

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

pobierz

Formularz: Pełnomocnictwo udzielane przez osobę fizyczną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TVN S.A.

pobierz

Formularz: Pełnomocnictwo udzielane przez podmiot inny niż osoba fizyczna do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TVN S.A.

pobierz