Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66
Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji z Inwestorami
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail:
investor-relations@tvn.pl
Back

Rada nadzorcza

Data publikacji: 22 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 3 sierpnia 2016

W skład Rady Nadzorczej może wchodzić 3  lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z których każdy powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyduje o liczbie członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do głównych uprawnień Rady Nadzorczej należą: badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny, zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian.

Zarząd zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej regularnych raportów ze swojej działalności i musi uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem czynności przedstawionych w Statucie Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza wyznacza audytorów Spółki i zatwierdza roczny budżet.